แผนการดำเนินงานตรวจสอบระบบและบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลาง


แผนการดำเนินงานตรวจสอบระบบและบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลาง


ปั๊มน้ำดี

เครื่องจักรและระบบบำบัดน้ำเสีย

เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ

ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

ระบบคีย์การ์ด

วัดค่าน้ำในสระ

ระบบจัดการลานจอดรถ

ระบบมิเตอร์น้ำเจ้าของร่วม

ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าเจ้าของร่วม

ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

ระบบสัญญาณทีวีโดยรวม

ระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงระบบกล้อง CCTV

ระบบรักษาความสะอาดภายในและภายนอกบริเวณอาคาร

สภาพแวดล้อมสวนหย่อมและต้นไม้

ดูแลรักษาผลประโยชน์ด้านนิติกรรรมคู่สัญญาอาคารชุด

ระบบมิเตอร์น้ำส่วนกลาง

แผนการดำเนินงานตรวจสอบระบบและบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลางรายปี


จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี ตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมหรือตามมติของคณะกรรมการ อาคารชุด ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับของ นิติบุคคลอาคารชุดและพระราชบัญญัติอาคารชุด

จัดซ้อมอพยพหนีไฟ

ตรวจสอบสภาพอาคารประจำปี