ระบบงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุง

Maintenance System


ระบบงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุง

Maintenance System


ดำเนินการตรวจสอบเช็คเครื่องจ่ายไฟสำรอง


ดำเนินการล้างทำความสะอาดแท้งดาดฟ้าและบ่อน้ำดีชั้นใต้ดิน