ความเป็นมากรรมการผู้จัดการบริหาร


ความเป็นมากรรมการผู้จัดการบริหาร


ประวัติการศึกษา

วชิราวุธวิทยาลัย

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ เอสเตท กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ จำกัด ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.เอ็ม.ที เอเชีย จำกัด ปี พ.ศ. 2556

บริษัท เอ็ม โซลูชั่น จำกัด ในเครือ บริษัท ชิน คอเปอร์เรชั่น จำกัด ปี พ.ศ. 2553

บริษัท ไตร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในเครือบริษัท ซีคอน จำกัด ปี พ.ศ. 2552

บริษัท อีอาร์เอ แฟรนไชส์ (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ และ ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ ตกแต่งภายใน และวิทยากรอบรมณ์ด้านกฎหมายที่ดิน ปี พ.ศ. 2546

บริษัท พอยท์ เอเชีย ดอทคอม (ประเทศไทย) จำกัด ( ในเครือบริษัทล็อกเล่ซ์ ประเทศไทย จำกัด) 2548

กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี เอ เอส ออยล์ จำกัด ปี พ.ศ. 2545

โรงกลั่นน้ำมันและสารละลาย บริษัท สยามโซลเว้นท์ จำกัด ( ในเครือ บริษัทสยามเฆมี จำกัด ) อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ปี พ.ศ 2534

ทนายความ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ 2532

หน้าที่รับผิดชอบ

จัดการเรื่องต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการ และดูแลทรัพย์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพปกติเรียบร้อยพร้อมใช้งานตลอดเวลา


จัดซื้อ/จัดหาทรัพย์สินตลอดจนจัดให้มีบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่เจ้าของร่วม ในอาคารชุด ภายใต้ระเบียบที่ออกโดย คณะกรรมการอาคารชุด


เรียกเก็บ “เงินกองทุน” และ “ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง” จากเจ้าของร่วม เพื่อนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ส่วนกลาง รวมทั้งทรัพย์ส่วนกลาง และการให้บริการอื่น ๆ ในอาคารชุด


ดำเนินการตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมหรือตามมติของคณะกรรมการอาคารชุด ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับของ นิติบุคคลอาคารชุด และพระราชบัญญัติอาคารชุด


ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ทั้งภายในห้องชุด และการใช้สิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางของเจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัยให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติอาคารชุด ข้อบังคับและระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีในอนาคต


เป็นผู้แทนของนิติบุคคลอาคารชุด ภายในขอบเขตของพระราชบัญญัติอาคารชุด ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด หรือมติที่ประชุมใหญ่ เจ้าของร่วม รวมทั้งมีอำนาจในการติดตาม ทวงหนี้ ฟ้องร้อง บังคับคดี เป็นต้น


สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนตนเองได้ ในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อ (6) แต่ต้องแจ้งหรือปรึกษาหารือต่อคณะกรรมการอาคารชุด ก่อนการดำเนินการ


. ในกรณีเร่งด่วน มีอำนาจจัดการในเรื่องความปลอดภัยของอาคาร และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ได้ดังเช่นวิญญูชนจะพึงรักษา และจัดการ ทรัพย์สินของตนเอง


จัดให้มีการประชุมใหญ่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด


กำหนดระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติอาคารชุดและ ข้อบังคับ ของนิติบุคคลอาคารชุด