ประวัติและความเป็นมาของบริษัท


ประวัติและความเป็นมาของบริษัท


ปัจจุบัน บริษัท แกรนด์ เอสเตท กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ จำกัด ถือเป็นบริษัทผู้ให้บริการรับบริหารอาคารชุดและหมู่บ้านฯ ซึ่งได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทผู้นำด้านโปรแกรมเมอร์และระบบโปรแกรมด้านการบริหารอาคารชุดแบบครบวงจร จึงทำให้มั่นใจได้ว่า เราจะบริหารงานนิติบุคคล อาคารชุดและหมู่บ้าน ด้วยความโปร่งใส่และมีประสิทธิภาพสูงสุด

หัวใจสำคัญในการบริหาร

1. ทีมเวิร์ค ฝ่ายบริหารจะลงมาดำเนินการและติดตามผลการดำเนินงานทั้งระบบร่วมกับทีมงาน โดยทั่วไป ฝ่ายบริหาร บริษัทผู้รับบริหารงานนิติฯ ไม่ได้ลงมาทำงานด้วยตัวเอง จึงส่งผลให้คนทำงานไม่กล้าตัดสินใจ ขาดความจริงใจและไม่ใส่ใจในการอำนวยความสะดวกและรักษาประโยชน์สูงสุดให้กับอาคารชุดฯ โดยให้ความสำคัญ 2 หัวข้อดังนี้

- ทีมช่าง ทีมงานช่างและคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมกันทำงานพิจารณาตัดสินใจ เพื่อให้การดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภค ทรัพย์สินส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอาคารให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ตลอดจนนำเสนอรายงานต่อท่านประธาน คณะกรรมการ และเจ้าของร่วมผู้อยู่อาศัยในทุกขั้นตอน

- ทีมปฏิบัติการในออฟฟิศ มีการติดต่อแจ้งข่าวประกาศประชาสัมพันธ์รายงานผลการบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุดฯอย่างต่อเนื่อง และอำนวยความสะดวกให้ใกล้ชิดกับเจ้าของร่วมผู้อยู่อาศัย ในทุกช่องทางการสื่อสาร เช่น FB Line e-mail โทรศัพท์ 24 ช.ม. ทำให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความรู้สึกได้ถึงความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา

2. ความโปร่งใส ระบบการบริหารงานที่โปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลาทั้งในด้านเอกสาร รายงาน ระบบบัญชี การเงิน ด้านวิศวกรรมสาธารณูปโภคและการบริหารนิติบุคคลอาคารชุดฯ

ผู้บริหารบริษัท Executive Officer


ศิษฏ์ฐิชัย ปลื้มมนัส

กรรมการผู้จัดการบริหาร

ทีมงาน


สมชาย ปลื้มมนัส

ประธานที่ปรึกษา

พันเอกกิตติพงษ์ สัจจกุลนุกิจ

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม

ฐิติวัชร์ พรรัตน์วดีกุล

Chief Finance Officer

ก้องพณ หล่องกุล

ที่ปรึกษา

วิษณุฉัตร วิเศษสุวรรณภูมิ

ที่ปรึกษา

ภัทรวลัญช์ นพณัฐอนันต์

General Manager

สัญญา ภู่เจริญ

Business Development Executive

กฤตพงศ์ ผลเจริญ

ผู้ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน

จิรวัฒณ์ ศรีผึ้ง

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม